İşyerini Öğle Yemeğinde Terkedebilirsiniz.

İşyerini Öğle Yemeğinde Terkedebilirsiniz.
Olur ya hani bir gün iş yerinizde kendini akıllı sanan yasa uzmanı ve kendini yönetici olarak gören birisi kalkıp ta öğle tatilinde sizin izin belgesi almadan iş yerini terkedemezsiniz gibi bir şeyler saçmalarsa vede sadece kanun sayı numarasını bilen içeriği hakkında bir haber olan mal üstü zekaya sahip birisi çıkarsa 6301 sayılı kanunun ikinci maddesini okuması gerektiğini ve söz konusu kişiye kıçından kafana göre yasa veya sistem üretmenin cezasının ne olduğunu gönül rahatlığıyla sorabilirsiniz.

Yasa metni aşağıdaki gibi olup  kaynak linkten pdf olarak indirip  okuyabilirsiniz.

2607
ÖĞLE DİNLENMESİ KANUNU
Kanun Numarası : 6301 Kabul Tarihi : 2/3/1954 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 8/3/1954 Sayı : 8652 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt: 35 Sayfa : 1162
Madde 1 – Nüfusu on bin ve daha fazla olan şehir ve kasabalardaki fabrika, imalathane, mağaza, dükkan, yazıhane, büro ve bunların benzerleriyle bilümum ticari ve sınai müesseselerde çalıştırılan işçilere ve diğer müstahdemlere bir saatten aşağı olmamak üzere öğle dinlenmesi verilmesi mecburidir. Dinlenme devresinin başlama ve bitme saatleri, mevsimlere göre, o mahallin Belediye Meclisi tarafından tesbit ve ilan olunur. Madde 2–Dinlenme devresinin devamı müddetince iş yerlerinin kapalı kalması şarttır. Bu devre içinde müstahdem ve işçiler serbest olup, isterlerse, iş yerlerinden ayrılabilirler. Madde 3– Birinci maddede yazılı yerlerden: a) Halkın yeme ve içmesiyle alakalı maddeleri satanların, b) Eczanelerin, umumun yıkanıp temizlenmesine, yatıp kalkmasına veya eğlenmesine mahsus bulunanlarla her nevi lokanta, gazino,kahvehane ve benzerlerinin, c) Garaj, akaryakıt satış istasyonları gibi seyrüseferle alakalı olanların, öğle dinlenmesini hangi saatlerde ve ne şekilde tatbik edecekleri 1 inci maddede yazılı makam tarafından tesbit ve ilan olunur. Bu maddenin (b) ve (c) fıkralarında gösterilen yerlerin dinlenme devresinin devamı müddetince kapalı kalmaları mecburiyeti olmayıp ancak, buralarda çalışan işçi ve müstahdemlerin öğle dinlenmeleri, münavebe suretiyle temin olunur. Madde 4 – İş Kanununa tabi bulunan iş yerlerinde çalışan “işçiler” hakkındaki öğle dinlenmelerinin tatbikına bahsi geçen kanunda yazılı hükümler dairesinde devam olunur. Madde 5 – Bu kanun hükümlerinin tatbikı müstahdem ve işçi kazançlarının ve bu kimselere ait sair hakların daha aşağı hadlere indirilmesi için sebep tutulamaz. Madde 6 – Bu Kanunda yazılı bulunan hükümler işçi ve müstahdemlere öğle dinlenmesi verilmesi hakkında daha elverişli hak ve menfaatler sağlıyan kanun, mukavele, adet ve teamüllerden doğan haklara halel getirmez.
2608
Madde 7– (Değişik: 23/1/2008-5728/176 md.) Bu Kanun hükümlerine muhalif olarak müstahdem ve işçilerine öğle dinlenmesi yaptırmayan işveren veya işveren vekillerine yüz Türk Lirası idarî para cezası verilir. Bu Kanunun 5 inci maddesine muhalif hareket eden işveren veya işveren vekiline, müstahdem veya işçi kazançlarının veya bu kimselere ait sair hakların daha aşağı hadlere indirilmesinden dolayı müstahdem veya işçilerin uğradıkları zararın iki katı kadar idarî para cezası verilir. Bu maddedeki idarî para cezalarını vermeye belediye encümeni yetkilidir. Madde 8 – Bu kanun hükümlerinin nüfusu on binden az şehir ve kasabalarda dahi tatbikı mahalli belediye meclislerinin karar ve ilanına bağlıdır. Madde 9– Bu kanun neşri tarihinde mer’iyete girer. Madde 10– Bu kanunun hükümlerini icraya İcra Vekilleri Heyeti memurdur.
6301 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE
Değiştiren Yürürlüğe Kanun 6301 Sayılı Kanunun değişen maddeleri giriş tarihi 4854 7 6/5/2003 5728 7 8/2/2008

Yasaya Mentnini :http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.3.6301.pdf adresinden indirebilirsiniz.

Bir cevap yazın